INSERT INTO sites(host) VALUES('sigulda.lv') 1045: Access denied for user 'www-data'@'localhost' (using password: NO) sigulda.lv Estimated Worth $87,860 - MYIP.NET Website Information
Welcome to MyIP.net!
 Set MYIP as homepage      

  
           

Web Page Information

Title:
Meta Description:
Meta Keywords:
sponsored links:
Links:
Images:
Age:
sponsored links:

Traffic and Estimation

Traffic:
Estimation:

Website Ranks

Alexa Rank:
Google Page Rank:
Sogou Rank:
Baidu Cache:

Search Engine Indexed

Search EngineIndexedLinks
 Google:
 Bing:
 Yahoo!:
 Baidu:
 Sogou:
 Youdao:
 Soso:

Server Data

Web Server:
IP address:    
Location:

Registry information

Registrant:
Email:
ICANN Registrar:
Created:
Updated:
Expires:
Status:
Name Server:
Whois Server:

Alexa Rank and trends

Traffic: Today One Week Avg. Three Mon. Avg.
Rank:
PV:
Unique IP:

More ranks in the world

Users from these countries/regions

Where people go on this site

Alexa Charts

Alexa Reach and Rank

Whois data

Who is sigulda.lv at lv.whois-servers.net

[Domain]

Domain: sigulda.lv

Status: active[Holder]

Type: Legal person

Name: Siguldas novada dome

Email: prese

Phone: +371 7970848. +371 26563664

Address: Pils iela 16, Sigulda, Siguldas nov., LV 2150, Latvija

RegNr: 90000048152[Tech]

Type: Natural person

Email: prese

Phone: +371 7970848. +371 26563664[Nservers]

Nserver: ns.serveri.lv

Nserver: ns2.serveri.lv[Whois]

Updated: 2016-11-26T12:12:25.296438+00:00

Front Page Thumbnail

sponsored links:

Front Page Loading Time

Keyword Hits (Biger,better)

Other TLDs of sigulda

TLDs Created Expires Registered
.com
.net
.org
.cn
.com.cn
.asia
.mobi

Similar Websites

More...
Alexa鏍囬

Search Engine Spider Emulation

Title:Sigulda.lv - Uzkl膩ta Telev墨zijas ielas asfaltbetona seguma virsk膩rta
Description:Siguldas novada pa拧vald墨bas inform膩cija. Aktualit膩tes, fotogalerijas, pas膩kumu kalend膩rs, inform膩cija par izgl墨t墨bu, kult奴ru, sportu, t奴rismu, b奴vniec墨bu un uz艈膿m膿jdarb墨bu.
Keywords:search_bar placeholderMekl膿t
Body:
Sigulda.lv - Uzkl膩ta Telev墨zijas ielas asfaltbetona seguma virsk膩rta
Sigulda.lv
Sestdiena, 26. novembris
艩odien sveicam: Sebastians, Konr膩ds, Sebastijans
Laika zi艈as: Sigulda 5掳C v膿j拧 6 m/s
A-
A
A+
Ien膩kt | Re模istr膿ties
NovadsPar novadu Fakti V膿sture Simboli Sadraudz墨bas partneri Video 鈥 novada filma Video 鈥 Enter Gauja Video 鈥 Siguldai 800 Vide Dabas aizsardz墨bas p膩rvaldeAtkritumu apsaimnieko拧anaCentraliz膿t膩 kanaliz膩cijas sist膿ma弄denssaimniec墨baEkop膿dijaInstrukcijas vides uzraudz墨baiLatv膩艈u ierobe啪o拧anaDer墨gie izrakte艈iPeldvietasMed墨bu koordin膩cijas komisijaPa拧vald墨baPamatinform膩cija Aktualit膩tes Pa拧vald墨b膩 拧odienVideo zi艈asJaunumu arh墨vsAtskats 2015Kontaktinform膩cija P膩rvaldes strukt奴raDome Vad墨baDeput膩tiKomitejasKomisijasT奴risma konsultat墨v膩 padomeUz艈膿m膿ju konsultat墨v膩 padomeKult奴ras konsultat墨v膩 padomeDomes s膿des Arh墨vs 2016Arh墨vs 2015Arh墨vs 2014Arh墨vs 2013Arh墨vs 2012Arh墨vs 2011Arh墨vs 2010Arh墨vs 2009Arh墨vs 2008Arh墨vs 2007Dokumenti Saisto拧ie noteikumiNolikumi, noteikumiCiti normat墨vie aktiDokumentu projektiIesniegumu veidlapasGada p膩rskatiStrat膿模ijasAtt墨st墨bas pl膩no拧anaCiti pl膩no拧anas dokumentiDele模膿拧anas l墨gumi Pakalpojumu port膩ls e.sigulda.lv Bud啪ets Iepirkumi IepirkumiSabiedriskie pakalpojumiArh墨vsPubliskie l墨gumiIzsoles, pazi艈ojumi IzsolesPazi艈ojumiID kartes ID kar拧u pied膩v膩jumsID kar拧u sa艈em拧anaID kar拧u projektsLieto拧anas noteikumiBezmaksas autobusiSoci膩l膩 aizsardz墨ba B膩ri艈tiesaSoci膩lais dienestsSoci膩lie pakalpojumiDienas centrs蘑imenes atbalsta centrsAtbalsts daudzb膿rnu 模imen膿mSoci膩l膩s apr奴pes iest膩desSoci膩l膩 atbalsta veidiBiedr墨ba "Aicin膩jums Tev"Biedr墨ba "Cer墨bu sp膩rni"Noder墨gas saitesSoci膩lo pakalpojumu att墨st墨bas programmaCivil膩 aizsardz墨ba Civil膩s aizsardz墨bas komisijaSiguldas novada civil膩s aizsardz墨bas pl膩nsK膩 r墨koties pl奴du gad墨jum膩?Latvijas G膩zes inform膩cijaPa拧vald墨bas policija Kontaktinform膩cijaPa拧vald墨bas policija - arh墨vsSiguldas Novada Zi艈as Nor膿姆inu konti Izgl墨t墨baIzgl墨t墨bas p膩rvalde Skol膿nu autobusu mar拧ruti Rota募as un nodarb墨bas b膿rniem Orff m奴zikas studijaYamaha m奴zikas skolaSiguldas M膩mi艈u klubsMontesori b膿rnu centrsB膿rnu centrs 鈥濳膧 M膧J膧S鈥漃irmsskolas izgl墨t墨ba PII 膧bel墨tePII Ievi艈aPII P墨l膩dz墨tisPII Pasaci艈aPII Saul墨teAlla啪u pamatskolas PI grupaKastan墨tisSiguldas Valdorfa PIIPPII Pumpurd膩rzsPPII Tulp墨teVisp膩r膿j膩 izgl墨t墨ba Siguldas Valsts 模imn膩zijaSiguldas pils膿tas vidusskolaSiguldas 1.pamatskolaAlla啪u pamatskolaMores pamatskolaLauren膷u s膩kumskolaProfesion膩l膩s ievirzes izgl墨t墨ba M膩kslu skola "Baltais Fl墨模elis"Siguldas Sporta skolaAutobuss Siguldas Sporta skolas un M膩kslu skolas 鈥濨altais Fl墨模elis鈥 audz膿k艈iemIntere拧u izgl墨t墨ba Jaunrades centrsIntere拧u pulci艈iIntere拧u pulci艈i pirmsskol膩sPieaugu拧o izgl墨t墨ba Iest膩desLicenc膿t膩s programmas Pedago模iski medic墨nisk膩 komisija Pirmsskolas izgl墨t墨bas iest膩啪u re模istrs 膾dienkarte izgl墨t墨bas iest膩d膿s Dokumenti Kult奴raKult奴ras p膩rvalde Pas膩kumu kalend膩rs Kult奴ras centri Bi募e拧u kase Bibliot膿kas Aktualit膩tesKontaktinform膩cijaNoder墨ga inform膩cija las墨t膩jamBibliot膿kas v膿stureMuzeji Turaidas muzejrezerv膩tsMores muzejsSiguldas Tornis Amatierm膩kslas kolekt墨vi Nolikumi Finans膿拧anas konkursi Kult奴ras projektu konkurssFestiv膩lu m膿r姆programmaSportsSporta p膩rvalde Pas膩kumu kalend膩rs DecembrisSporta organiz膩cijas Siguldas novad膩 Sporta b膩zes Siguldas novad膩 Siguldas Sporta skola Publisko pas膩kumu organiz膿拧ana Dokumenti T奴rismsB奴vniec墨baKontaktinform膩cija B奴vvaldes s膿des B奴vniec墨bas inform膩cija B奴vat募aujas Neapb奴v膿t膩s zemes pa拧vald墨b膩 Nekustamais 墨pa拧ums Par膩du piedzi艈aPar膩du dz膿拧anaPa拧vald墨ba iznom膩Adre拧u mai艈a Projekti EST-LATEST-LAT-RUSZENInvest墨ciju projektiEKII projektiPl膩no拧ana Aktu膩li pazi艈ojumiIlgtsp膿j墨gas att墨st墨bas strat膿模ijaAtt墨st墨bas programmaTeritorijas pl膩nojumsDokumentiKoku z膩模膿拧anas maksas kalkulators Dokumenti Uz艈膿m膿jdarb墨baUz艈膿m膿jdarb墨bas atbalsta punkts Uz艈膿m膿jdarb墨bas uzs膩k拧ana Uz艈膿m膿jdarb墨bas vides raksturojums 莫pa拧umi uz艈膿m膿jdarb墨bai Pakalpojumu sniedz膿ji Uz艈膿mumu katalogs Semin膩ri/apm膩c墨bas Pa拧vald墨bas atbalsts Rad墨ts Siguld膩 Lauku att墨st墨ba Valsts un ES atbalstsSemin膩ri/apm膩c墨basPied膩v膩jumi un pakalpojumiKontaktinform膩cijaCitas aktualit膩tesLauku un Me啪a lapasProjekts 鈥濴IFE Grassservice鈥漀oder墨gas saitesLEADER atbalsts Sabiedr墨baVesel墨bas apr奴pe Siguldas slimn墨ca蘑imenes 膩rstu praksesCita medic墨nisk膩 apr奴peAlla啪u ambulanceOrganiz膩cijas Biedr墨basDraudzesMedijiNamu apsaimnieko拧anaPa拧vald墨bas apbalvojumi Siguldas novada Goda novadnieksSiguldas novada Gada cilv膿ksSiguldas novada Gada uz艈膿mumsSabiedriskais transports Sludin膩jumi Aptaujas Diskusijas Noder墨giFischer Sl膿po拧anas centrs Deklar膿拧an膩s Siguldas novad膩 Publisko pas膩kumu organiz膿拧ana Iest膩des Valsts iest膩desIest膩des Siguldas novad膩BankasLatvijas G膩zeKad pace募ams karogs? Bi募e拧u kase Lapas karte Valsts ir internet膩 Saites KontaktiKontaktinform膩cija Atra拧an膩s vieta Rekviz墨ti V膿stule pa拧vald墨bai Pal墨dz墨bas dienesti Siguldas novad膩
Aktu膩li
2016-11-24
艩oned膿募 Siguldas novad膩 鈥 adventes koncerts, ekstr膿mas sacens墨bas Bobsleja un kamani艈u tras膿 un citi pas膩kumi
Piektdien, 25.novembr墨
Plkst.14.00 Grafikas darbu konkursa bdquo;Siguldas l墨nija rdquo; darbu izst膩des atkl膩 scaron;ana M膩kslu skol膩 bdquo;Baltais Fl墨模elis rdquo;. Izst膩d膿 apskat膩mi darbi no M膩kslu skolas bdquo;Baltais Fl墨模elis rdquo;, Latvijas Nacion膩l膩 Kult奴ras centra un Latvijas M膩kslas akad膿mijas Grafikas katedras organiz膿t膩 b膿rnu un jaunie scaron;u vizu膩l膩s m膩kslas konkursa grafik膩 bdquo;Siguldas l墨nija rdquo;. Scaron;墨gada t膿ma ndash; bdquo;Mana...
raquo; las墨t vair膩k
Jaunumi (vair膩k...)
艩oned膿募 Siguldas novad膩 鈥 adventes koncerts, ekstr膿mas sacens墨bas Bobsleja un kamani艈u tras膿 un citi pas膩kumiPiektdien, 25.novembr墨
Plkst.14.00 Grafikas darbu konkursa bdquo;Siguldas l墨nija rdquo; darbu izst膩des atkl膩 scaron;ana
Izn膩cis pa拧vald墨bas informat墨v膩 izdevuma 鈥濻iguldas Novada Zi艈as鈥 novembra numursPiektdien, 25.novembr墨, kop膩 ar re模ion膩lo laikrakstu bdquo;R墨gas Apri艈姆a Av墨ze rdquo; izn膩cis Siguldas novada pa scaron;vald墨bas
Labdar墨bas akcij膩 v膩c nepiecie拧am膩s lietas soci膩l膩 atbalsta centra 鈥濩er墨bu m膩ja" darb墨bas nodro拧in膩拧anaiB膿rnu centrs bdquo;K膩 m膩j膩s rdquo; sadarb墨b膩 ar biedr墨bu bdquo;Cer墨bu sp膩rni quot; aicina novadniekus piedal墨ties labdar墨bas
Uzkl膩ta Telev墨zijas ielas asfaltbetona seguma virsk膩rtaSiguldas novada pa scaron;vald墨bas 莫pa scaron;umu, b奴vniec墨bas un invest墨ciju p膩rvalde inform膿, ka scaron;oned膿募 uzkl膩ta
Main墨ti noteikumi par b膿rnu re模istr膩cijas, uz艈em拧anas un atskait墨拧anas k膩rt墨bu pa拧vald墨bas b膿rnud膩rzosSiguldas novada pa scaron;vald墨ba inform膿, ka main墨ti noteikumi par b膿rnu re模istr膩cijas, uz艈em scaron;anas un
PAPILDIN膧TS: Aktu膩l膩s vakances SIA 鈥濻iguldas Sporta serviss鈥 (2) Scaron;obr墨d Siguldas Sporta centr膩, kuru p膿c nepiecie scaron;am膩s dokument膩cijas un saska艈ojumu sa艈em scaron;anas noJaun膩k膩 fotogalerija un video
Siguldas Absolventu or姆estra koncerts 鈥濳omponistam un aran啪膿t膩jam...
Siguldas Valsts 模imn膩zij膩 dabaszin墨bas apg奴st ar墨 ang募u valod膩
Livonijas orde艈a Siguldas pils tie拧saistes kamera
Kult奴ra
Latvijas simtgadei velt墨ts Valsts akad膿misk膩 kora 鈥濴atvija鈥 koncerts
Piektdien, 2.decembr墨, plkst.18.00 koncertz膩l膿 bdquo;Baltais Fl墨模elis rdquo; koncertu sniegs...
raquo; las墨t vair膩k
Noskaidrotas bibliot膿k膩s visvair膩k las墨t膩s gr膩matas
Lauku bibliot膿ku atbalsta biedr墨ba jau 15.reizi apkopojusi datus par las墨t膩kaj膩m gr膩mat膩m...
raquo; las墨t vair膩k
M膩kslu skolas 鈥濨altais Fl墨模elis鈥 koncerts pirmaj膩 advent膿 (1)
Sv膿tdien, 27.novembr墨, plkst.12.30 Siguldas eva艈模膿liski luteriskaj膩 bazn墨c膩 notiks...
raquo; las墨t vair膩k
Siguldas Absolventu or姆estra koncerts 鈥濧ivaram Kr奴mi艈am 75鈥
Piektdien, 25.novembr墨, plkst.19.00 koncertz膩l膿 bdquo;Baltais Fl墨模elis rdquo; muzic膿s...
raquo; las墨t vair膩k
raquo; skat墨t visus
Sports
Sestdien s膩ksies 鈥濷ptibet Ice on Fire鈥 un 鈥濻howelRace鈥 sacens墨bu seri膩ls
Jau scaron;o sestdien, 26.novembr墨, Bobsleja un kamani艈u tras膿...
raquo; las墨t vair膩k
Ned膿募as nogal膿 Siguld膩 notiks Latvijas 膷empion膩ts sp膿ka tr墨sc墨艈膩 bez ekip膿juma
26.novembr墨 Siguldas 1.pamatskolas sporta z膩l膿, Pulkve啪a Brie啪a iel膩 105 notiks Latvijas...
raquo; las墨t vair膩k
Siguldietei Leldei Gas奴nai uzvara FIS milzu slalom膩 Levi
Starptautisk膩s Sl膿po scaron;anas feder膩cijas (FIS) sacens墨b膩s milzu slalom膩, kas norisin膩j膩s...
raquo; las墨t vair膩k
Siguldas novada skolu atkl膩t膩s sacens墨bas telpu futbol膩 C grupai
Otrdien, 15.novembr墨, Siguldas Sporta skol膩 pulc膿j膩s 膷etru skolu komandas, lai c墨n墨tos par...
raquo; las墨t vair膩k
raquo; skat墨t visus
Izgl墨t墨ba
鈥濱esp膿jam膩s misijas鈥 akcija 鈥濱edvesmo m膩c墨ties!鈥 Siguldas 1.pamatskol膩
22.novembr墨 bdquo;Iesp膿jam膩s misijas rdquo; akcijas bdquo;Iedvesmo m膩c墨ties! rdquo;...
raquo; las墨t vair膩k
Topo拧o pirmklasnieku vec膩kus aicina uz tik拧anos
Lai apspriestu sagatavo scaron;anas proces膩 eso scaron;os Siguldas novada pa scaron;vald墨bas...
raquo; las墨t vair膩k
Grafikas darbu konkursa 鈥濻iguldas l墨nija鈥 nosl膿gums M膩kslu skol膩 鈥濨altais Fl墨模elis鈥
Siguldas M膩kslu skola bdquo;Baltais Fl墨模elis rdquo; sadarb墨b膩 ar Latvijas Nacion膩lo Kult奴ras...
raquo; las墨t vair膩k
Starpnovadu pieredzes pas膩kums b膿rnud膩rz膩 鈥濸asaci艈a鈥
Tre scaron;dien, 23.novembr墨, b膿rnud膩rza bdquo;Pasaci艈a rdquo; kolekt墨vs organiz膿ja pas膩kumu...
raquo; las墨t vair膩k
raquo; skat墨t visus
Sabiedr墨ba
Senioriem un maznodro拧in膩t膩m 模imen膿m d膩vina adventes vainagus un ad墨jumus
Ceturtdien, 24.novembr墨, Siguldas novada pa scaron;vald墨bas Soci膩l膩 dienesta Dienas centr膩...
raquo; las墨t vair膩k
Aicina atbalst墨t smagi slimu siguldieti, ziedojot z膩l膿m
Labdar墨bas organiz膩cija Ziedot.lv un tuvinieki aicina atbalst墨t siguldieti Tatjanu Bi膷iku,...
raquo; las墨t vair膩k
Aicina k募奴t par vies模imen膿m Tez膿 kopienas jaunie拧iem
No 28.decembra l墨dz 1.janv膩rim R墨g膩 pulc膿sies aptuveni 15 000 jaunie scaron;u no da啪膩dam...
raquo; las墨t vair膩k
Iedz墨vot膩ji aicin膩ti iev膿rot dro拧墨bu uz aizsalu拧膩m 奴denstilp膿m
Iest膩joties ziemai un pazeminoties gaisa temperat奴rai, 奴denstilp膿s veidojas pirm膩 ledus...
raquo; las墨t vair膩k
raquo; skat墨t visus
Aktu膩li
Sporta akt墨v膩s un atp奴tas centrs
Dome
Siguldas Novada Zi艈as
V膿stule pa拧vald墨bai
Pas膩kumi
T奴risms
Jaunumi e-past膩
Kontaktinform膩cija
ID kartes
Lapas karte
Bezmaksas autobusi
Pirmsskolas izgl墨t墨bas iest膩啪u re模istrs
Zi艈u arh墨vs
Fotogalerijas
Sludin膩jumi
Uz艈膿m膿jdarb墨ba
Pas膩kumi
Novembris 2016
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Siguldas sporta komplekss
Jaun膩kais
Koment膩ri
Diskusijas
Foto
2016-11-24 11:36:00
Labdien, Interesants!
Paldies par ieteikumu, tas ir 艈emts v膿r膩 u...
2016-11-23 20:38:50
Labdien!
Jaut膩jums - vai ir iesp膿jams ar墨 p膩r膿jiem amatiem publi...
2016-11-23 12:01:33
Jaukas trad墨cijas, kas turpin膩s! M膿s ar 模imeni noteikti iesim, pal...
2016-11-22 11:59:00
KULT弄RAS NAMA NOJAUK艩ANA
2016-11-21 08:03:00
B膿rnud膩rzs Siguld膩 4. gad墨gam puikam kam sazi艈as valoda ir krievu
2016-11-14 09:00:00
auto novieto拧ana pie bobsleja trases
2016-11-26
Siguldas Absolventu or姆estra koncerts 鈥濳omponistam un aran啪膿t膩j...
2016-11-26
Grafikas darbu konkursa 鈥濻iguldas l墨nija鈥 darbu izst膩des atkl膩...
2016-11-25
鈥濱esp膿jam膩s misijas鈥 akcija 鈥濱edvesmo m膩c墨ties!鈥 Siguldas ...
Twitter
Jaun膩kais no @sigulda_lv
Siguldas novads
@sigulda_lv
RT @Sadalestikls: Inform膩cija @sigulda_lv iedz墨vot膩jiem. Dispe膷ers re模istr膿jis elektrot墨kla atsl膿gumu, brig膩de jau uzs膩kusi boj膩juma nov膿r拧鈥 about 1 hour ago
Siguldas novads
@sigulda_lv
Sakar膩 ar elektr墨bas padeves trauc膿jumiem, esam l奴gu拧i @Sadalestikls sniegt inform膩ciju. Tikl墨dz to sa艈emsim, inform膿sim iedz墨vot膩jus. about 1 hour ago
Siguldas novads
@sigulda_lv
Aizraujo拧i!
18.00 Bobsleja un kamani艈u tras膿 s膩ksies sacens墨bas slido拧an膩 un 拧募奴k拧an膩 ar l膩pst膩m lejup pa trasi:鈥 https://t.co/BpiFppXVE8 14 minutes ago
Noder墨gas saites
NovadsPar novaduFaktiV膿stureSimboliSadraudz墨bas partneriVideo 鈥 novada filma
Pa拧vald墨baPamatinform膩cijaAktualit膩tesKontaktinform膩cijaDomeDomes s膿desDokumenti
Izgl墨t墨baIzgl墨t墨bas p膩rvaldeSkol膿nu autobusu mar拧rutiRota募as un nodarb墨bas b膿rniemPirmsskolas izgl墨t墨baVisp膩r膿j膩 izgl墨t墨baProfesion膩l膩s ievirzes izgl墨t墨ba
Kult奴raKult奴ras p膩rvaldePas膩kumu kalend膩rsKult奴ras centriBi募e拧u kaseBibliot膿kasMuzeji
B奴vniec墨baKontaktinform膩cijaB奴vvaldes s膿desB奴vniec墨bas inform膩cijaB奴vat募aujasNeapb奴v膿t膩s zemes pa拧vald墨b膩Nekustamais 墨pa拧ums
Kontaktinform膩cija |
Sludin膩jumi |
Fotogalerijas |
PII pieteikto b膿rnu re模istrs |
Siguldas Novada Zi艈as
Copyright 漏 Siguldas novada pa拧vald墨ba, 2012.


Updated Time

Updating   
Friend links: ProxyFire    More...
Site Map 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 250 300 350 400 450 500 550 600 610 620 630 640 650 660 670 680 690 700 710 720 730 740 750
TOS | Contact us
© 2009 MyIP.cn Dev by MYIP Elapsed:38.276ms